ClanPoint.com gameservers for the real gamer
  • Nederlands
  • English
Polls
Wat vind je het leukste nieuw toegevoegde spel?
 
Who's Online
Gebruikers voorwaarden

Algemeen: Deze gebruikers voorwaarden zijn van toepassing op al de bezoekers van de ClanPoint.com website, die toebehoort aan WireITup. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. WireITup. kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten: De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van WireITup. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo´s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de ClanPoint® website, van de merknamen, de logo´s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WireITup verkrijgen.

Hyperlink naar de ClanPoint® website: De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de ClanPoint® website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de ClanPoint® website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door WireITup.

Links naar sites beheerd door derden: Voor zover de ClanPoint® website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. WireITup controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. WireITup kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen WireITup en de derde.

Aansprakelijkheid van WireITup: WireITup neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven "zoals zij is". Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan WireITup daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. WireITup gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de ClanPoint® website aangeboden wordt.

WireITup zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. WireITup oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. WireITup wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. WireITup zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid: De ClanPoint® website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt WireITup zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. WireITup zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy: Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan WireITup zijn verstrekt. Ook zal WireITup zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.

Prijzen en algemene leveringsvoorwaarden: Alle prijzen zijn inclusief BTW. Op alle producten en diensten aangeboden op de ClanPoint® website zijn de Algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van goederen en diensten door WireITup, gevestigd te Wormerveer van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder depot nummer 35031349.

Toepasselijk recht: Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site "ClanPoint.com" voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.

 

© 2000-2007 WireITup. Alle rechten voorbehouden. Gebruikers voorwaarden.